banner default

Algemene Handelsvoorwaarden en informatie:

 

Seals Solutions BV
Hoge Maat 1
3961 NC Wijk bij Duurstede
Tel. 085 – 4883884
E-mail: info@seals.nu

Nummer KvK: 51451670
BTW-identificatienummer: NL850023415B01

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Seals Solutions BV en haar wederpartij waarop Seals Solutions deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Seals Solutions als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij Seals Solutions schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.
1.3 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Seals Solutions, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.4 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene, bijzondere of andere voorwaarden van een wederpartij, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Seals Solutions en haar wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Bestellen tot stand komen overeenkomst

2.1 Alle uitingen van Seals Solutions op de website of in catalogi gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van klantnummer, het meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), per e-mail, via websites van Seals Solutions of telefonisch worden geplaatst.
2.3 Seals Solutions behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Seals Solutions in overleg met de wederpartij trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Seals Solutions de bestelling heeft geaccepteerd. Seals Solutions en haar wederpartij komen uitdrukkelijk overeen dat (ook) door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra Seals Solutions de bestelling heeft geaccepteerd. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Seals Solutions zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van Seals Solutions verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Seals Solutions is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

Prijzen

3.1 De prijzen uit de catalogi en mailingen zijn telkens geldig tot de aangegeven datum en kunnen onderling afwijken De prijzen op de websites zijn telkens actuele dagprijzen en onafhankelijk van catalogi en mailingen.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Seals Solutions bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Tenzij niet anders vermeld zijn alle prijzen in euro, inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en wettelijke bijdragen en exclusief de op de websites vermelde kosten van vervoer en verzending. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
3.4 Seals Solutions is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

Levering

4.1 Seals Solutions bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de wederpartij bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de wederpartij afgeleverd.
4.2 Indien de wederpartij weigert de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud voor rekening van de wederpartij. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van Seals Solutions om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
4.3 Seals Solutions behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die Seals Solutions bij bestellingen in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De wederpartij is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Seals Solutions aangevuld of opnieuw gedaan.

Betaling

5.1 Betaling geschiedt per creditcard, online bankieren of op rekening op nader op de websites en in de catalogi uiteengezette voorwaarden. Seals Solutions behoudt zich het recht voor dat betalingen vooraf worden overgemaakt. Seals Solutions kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken.
5.2 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de wederpartij, is voldaan.
5.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing. Seals Solutions is geen partij in de relatie tussen de wederpartij en de kaartuitgever.
5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, netto, te geschieden zonder enige korting, of door middel van storting of overmaking op een door Seals Solutions aangewezen bank- of girorekening. De op Seals Solutions bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
5.5 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
5.6 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Seals Solutions zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
5.7 Verrekening met vorderingen op Seals Solutions of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

5.8 Na overschrijding van een betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Na overschrijding van een betalingstermijn komen de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Seals Solutions echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. Seals Solutions kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.
5.9 Het risico voor de (on) juistheid van elektronische transmissies alsmede verminking van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van de wederpartij.
5.10. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.11. Onverminderd het bepaalde in lid 6, is de wederpartij in geval van faillissement (s-aanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Seals Solutions, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan; derhalve met inbegrip van eventuele rente en kosten. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 Door Seals Solutions geleverde artikelen die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde artikelen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
6.3 Ingeval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, of indien er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Seals Solutions gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering of terugname laten Seals Solutions recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Engelbert

Retourrecht

7.1 De wederpartij heeft het recht van retour binnen een maand na de dag van levering van de artikelen. Dit recht van retour wordt ingeroepen door of een schriftelijke mededeling aan Seals Solutions of door de geleverde artikelen te retourneren. In beide gevallen behoeft geen opgave van reden te worden gegeven.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in de originele verpakking zijn geretourneerd, zal het aankoopbedrag door Seals Solutions uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen worden gecrediteerd.
7.3 Seals Solutions behoudt zich het recht voor om in geval van door de wederpartij veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen. Deze kosten dienen door de wederpartij te worden voldaan binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de wederpartij de artikelen heeft geretourneerd.
7.4 Wanneer de door Seals Solutions afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.5 Van het retourrecht zijn uitgesloten bijzondere aanbiedingen buiten de catalogus om, voor in opdracht vervaardigde artikelen c.q. artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij (bijv. veredeld textiel), artikelen die specifiek op een persoon, bedrijf of organisatie zijn toegesneden of voor artikelen die voor een speciale prijs zijn verkocht.
7.6 In plaats van het retourrecht in te roepen mag de wederpartij de geleverde artikelen ook omruilen. Alsdan zijn de bepalingen zoals hiervoor in dit artikel weergegeven van overeenkomstige toepassing.

Garantie

8.1 De door Seals Solutions te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
8.2 De in 8.1 genoemde garantie voldoet aan de wettelijke garantiebepalingen.
8.3 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Seals Solutions worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.4 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.3 gestelde voorwaarden is voldaan, Seals Solutions het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Seals Solutions). Indien het artikel ouder is dan 1 jaar en Seals Solutions kan het artikel niet meer repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan biedt Seals Solutions de mogelijkheid om een vervangend artikel aan te schaffen.
8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:
het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade en een dergelijke schade is ontstaan
wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht danwel getracht is wijzigingen aan te brengen;
sprake is van gebreken die ontstaan zijn als gevolg van of voortvloeien uit foutief, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan;
sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
Seals Solutions niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
8.6 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
8.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.

Persoonsgegevens

9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Seals Solutions opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Seals Solutions de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi en elektronische berichten. Seals Solutions hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.
9.2 Wanneer Seals Solutions gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.
9.3 Seals Solutions kan gegevens van onafhankelijke derden betrekken ter waarborging van de kredietwaardigheid van de wederpartij, resp. aan onafhankelijke derden ter beschikking stellen. Dit houdt ook in de overgave van het incasseren van vorderingen aan incasso-ondernemingen.

Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Seals Solutions met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 Seals Solutions is niet aansprakelijk voor eventueel door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3 Seals Solutions is niet aansprakelijk voor schade die een wederpartij mocht lijden bijgevolg het niet, niet-tijdig of niet-volledig leveren van producten, indien dit het gevolg is van storingen in het bedrijf van Seals Solutions tengevolge van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor levering onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten door derden en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een overeenkomst vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken. Indien zich een dergelijke omstandigheid mocht voordoen, ontslaat dit Seals Solutions van een eventueel overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesse kan doen gelden. Ingeval van overmacht zal Seals Solutions daarvan onverwijld mededeling doen aan de wederpartij.
10.4 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Seals Solutions beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
10.5 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Seals Solutions beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de ter zake verzonden factuur.
10.6 De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Seals Solutions of zijn ondergeschikten.

Risico-overgang

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van artikelen die onderwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Opschorting en ontbinding

12.1 Seals Solutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te (doen) ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verkaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd; indien de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; indien de wederpartij enige wettelijke of contractuele verplichting niet nakomt; indien de wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, indien de wederpartij overgaat tot staking of overdacht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.
12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Seals Solutions op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Seals Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
12.3 Strauss behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Informatievoorziening

13.1 Deze uitvoerige Algemene Voorwaarden van Seals Solutions zijn voor elke wederpartij op de websites en bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd en kunnen zodoende voor sluiting van het contract worden bekeken. Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze Voorwaarden door Seals Solutions al dan niet elektronisch aan de wederpartij aangeboden. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
13.2 Seals Solutions stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar: haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs de wijze en kosten van aflevering en betaling het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.
13.3 Indien wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Seals Solutions niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

Verjaring

14.1 Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald, verjaren vorderingsrechten van de wederpartij uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.

Overig

15.1 Overname van teksten en/of afbeeldingen uit Seals Solutions websites, catalogi en/of mailing is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, verboden.

Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Seals Solutions is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.
16.2 Ten aanzien van geschillen die tussen Seals Solutions en haar wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank in de vestigingsplaats van Seals Solutions bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Alle prijzen excl. verzendkosten bij bestellingen beneden een waarde van 500,00 EUR exclusief BTW